(vedtaget den 23. maj 2000, § 4 ændret 8.3.2011,§ 5 ændret 16.6.2014)

§ 1

Foreningens navn er Haandværker- og Industriforeningen i Odense.
Foreningens hjemsted er Odense.

Foreningens formål er at fremme håndværk og industri i Odense, samt alt hvad der står i forbindelse
hermed.

Dette opnås ved:
– at udøve ad hoc- konsulentvirksomhed for medlemskredsen efter opgave

– at samarbejde med andre erhversorganisationer på medlemmernes vegne

– at sikre bedst mulig deltagelse i selskaber, foreninger og råd, som skønnes at have medlemskredsens interesse.

at varetage medlemmers interesse i forhold til offentligheden

at skabe grundlag for sammenkomster, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at udveksle synspunkter af erhvervsmæssig og kulturel interesse for medlemskredsen

at forvalte legater og uddele præmier i overensstemmelse med fundatserne herom, samt forvalte de fra Varelotteriet foreningen tilfaldne midler.

at udgive medlemsorientering og / eller anden publikation efter bestyrelsens beslutning herom.

§ 2

Enhver håndværker og industridrivende i Odense og opland har adgang til at være medlem tillige med enhver Odenseborger, somhar tilknytning og interesse for håndværk og industri. Kollektiv optagelse kan finde sted gennem foreninger og laug.

Ved kollektivt medlemskab gælder dette samtlige medlemmer af den pågældende forening eller laug. I organisationer, der dækkeret større område end Odense, kan de medlemmer, der bor i Odense-området, ligesom udenbys boende, tegnes som medlemmer.

Minimumsantallet er 10 medlemmer.

Optagelse sker ved fremsendelse af anmodning herom, stilet til bestyrelsen. Anmodning om optagelse skal indeholde oplysning om navn, bopæl og stilling. Ved kollektiv optagelse tillige ved oplysning om foreningen / laugets hjemsted og navn, samt antal af medlemmer tilsluttet denne. Bestyrelsen afgør ved stemmeflerhed optagelsen.

Når en virksomhedsindehaver eller et personmedlem ophører med at være erhvervsaktiv, kan vedkommende overgå til at være hvilende medlem (i disse vedtægter betegnet som seniormedlem).

Æresmedlem og æreshåndværker kan udnævnes efter motiveret indstilling fra mindst 2 medlemmer, og når bestyrelsen i øvrigt kan tilslutte sig dette ved enstemmighed.

§ 3

Foreningens kollektivt tilsluttede laug / foreninger, der udgør mindst 10 medlemmer, udpeger hver for sig. 1 medlem til bestyrelsen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 6, vælges af foreningens stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

Af de valgte afgår halvdelen hvert år. I tilfælde af vacance kan bestyrelsen træffe beslutning om at supplere sig selv. Antal af bestyrelsesmedlemmer ændres, såfremt antal af laug / foreninger tilsiger dette.

§ 4

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 3 ugers varsel ved mail eller brev til hvert enkelt medlem indeholdende dagsorden i henhold til lovene. På den årlige generalforsamling foretages følgende:

Valg af dirigent

Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

Forelæggelse af budget indtil næste ordinære generalforsamling

Behandling af indkomne forslag

Meddelelse om repræsentanter til bestyrelsen udpeget af de kollektivt tilsluttede laug/foreninger

Valg af medlemsvalgte til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer. Revisorer afgår på skift hvert andet år

Valg af revisorsuppleant

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Vedtægtsændringer og indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 5 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 10% af medlemmerne forlanger denne indkaldt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem.

§ 5

Stemmeberettigede på Generalforsamlingen er alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance. Seniormedlemmer har kunstemmeret i forhold der ikke vedrører aktive medlemmer. Personer der er fyldt 70 år og seniormedlemmer kan ikke vælges tilmedlem af foreningens bestyrelse. Afstemning foregår skriftligt, såfremt ét medlem eller dirigenten måtte ønske dette.

Ved vedtægtsændringer skal afstemningen altid være skriftlig. Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt.

§ 6

Bestyrelsen vælger ud af sin midte, med over halvdelen af stemmene, en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, samt de i henhold til forretningsordenen fastsatte udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder selv vedtægter til denne. Foreningen tegnes af formand eller næstformand sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen og administrerer dens anliggender i overensstemmelse med disse vedtægter samt i overensstemmelse med de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og er ansvarlig for disse. Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

For foreningens forpligtelse hæfter alene Håndværker- og Industriforeningens formue.

§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab skal være færdigrevideret og forsynet med revisorpåtegning senest 14 dage før generalforsamlingen. Forinden forelæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse. Regnskab og budget skal på foreningens kontor fremlægges til gennemsyn 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9

En statsautoriseret eller registreret revisor udarbejder på bestyrelsens foranledning og i samarbejde med denne foreningens regnskab.

§ 10

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt med 6 måneders varsel til den efterfølgende 1. januar. Har et medlem pådraget sig mere end 6 måneders restance, kan bestyrelsen udelukke denne af foreningen. Genoptagelse kan finde sted efter at restancen er betalt.

§ 11

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen, og hvor mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødtes antal.

§ 12

Beslutning om foreningens ophør kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer er mødte, og 3/4 af de afgivne stemmer er for. Er ikke så mange mødte, men 2/3 af de tilstedeværende er for ændringen, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med simpelt flertal.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

§ 13

I overensstemmelse med disse vedtægter udarbejdes forretningsorden, som forelægges generalforsamlingen, og hvori nærmere er bestemt foreningens administration og ledelse.

§ 14

Såfremt Haandværker- og Industriforeningen i Odense skulle ophøre med at eksistere, skal en eventuel formue overgå til et legat, som administreres af en anden tilsvarende organisation efter bestyrelsens indstilling og i samråd med Odense Byråd.